Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

De Gelukkige Loopbaan, vertegenwoordigd door Esmeralda Korteweg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga dan ook zorgvuldig om met de gegevens die ik ter beschikking heb gekregen.

Contactgegevens:

www.degelukkigeloopbaan.nl

Esmeralda Korteweg is de eigenaar en enige betrokkene m.b.t. de verworven gegevens. Zij is in die zin de Functionaris Gegevensbescherming van de Gelukkige Loopbaan. Wil je contact opnemen dan kan dat via esmeralda@degelukkigeloopbaan.nl 

Persoonsgegevens die worden verwerkt;

De Gelukkige Loopbaan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– (Mobiel) telefoonnummer
– Eventueel je bedrijfsnaam
– IP-adres
– Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt;

De Gelukkige Loopbaan verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou als je door De Gelukkige Loopbaan gecoacht wordt: gegevens over jouw gezondheidssituatie. De gegevens over jouw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer niet zonder deze gegevens de dienstverlening geleverd kan worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt;

De Gelukkige Loopbaan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om training & consulten of coaching op maat te geven
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de beveiligde coachomgeving www.Pluform.nl
  • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de beveiligde coachomgeving www.csrcentrum.nl
  • Voor het verzenden van de nieuwsbrief waarop jij jezelf inschrijft via de website

Geautomatiseerde besluitvorming

De Gelukkige Loopbaan neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder een mens van De Gelukkige Loopbaan.
De Gelukkige Loopbaan gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

De Gelukkige Loopbaan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens:  Fiscale Bewaartermijn 7 jaar.
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven.

Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: 2 jaar.
De Gelukkige Loopbaan gebruikt voor haar coaching de beveiligde online coachomgeving www.Pluform.nl.  In deze applicatie hebben gebruikers alleen toegang tot hun eigen gegevens, of gegevens die specifiek binnen een coach-cliënt relatie nodig zijn. Gegevens van inactieve gebruikers worden bewaard voor twee jaar. Op verzoek kan Pluform alle gegevens met betrekking tot een specifiek account eerder verwijderen. Daarnaast kunnen Cliënten binnen Pluform zelf gemakkelijk hun account en daarmee de bij Pluform bekende persoonsgegevens verwijderen.

Daarnaast wordt burnoutcoaching verzorgd via de beveiligde online coachomgeving van www.CSRcentrum.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Gelukkige Loopbaan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Gelukkige Loopbaan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Als je de website www.degelukkigeloopbaan.nl bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor – aan de hand van jouw IP-adres – bepaalde informatie kan worden bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je de website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op deze website.

Facebook advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Gelukkige Loopbaan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij De Gelukkige Loopbaan een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar esmeralda@degelukkigeloopbaan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

De Gelukkige Loopbaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op esmeralda@degelukkigeloopbaan.nl.

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

De Gelukkige Loopbaan, mei 2018